REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO zapakowania.pl OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.BAGSTAR.PL

 

I. INFORMACJE O SKLEPIE

Właścicielem Sklepu internetowego www.zapakowania.pl jest:
 

PAKO Krzysztof Komorowski
ul. Królewska 21 05-827 Grodzisk Mazowiecki
NIP 5271359017 sklep@zapakowania.pl


Obsługa płatności i dostaw:

BAGSTAR.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
Adres: 05-270 Marki, ul. Okólna 45
Dane rejestrowe - rejestr i numer: Wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000825540
NIP: 5242897166 REGON : 385424977
Numer rachunku bankowego:
PEKAO Bank Pekao S.A.  62 1240 1040 1111 0010 9661 8816
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: 

  Marki  05-270 ul. Okólna 45

 

zwany dalej Sprzedawcą.

2.   Kupującym jest:

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

zwana dalej Kupującym.

 

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania między Sprzedawcą a Kupującym za pomocą sieci Internet umów sprzedaży, których przedmiotem są towary wystawione w chwili składania zamówień na stronie www.bagstar.pl

 

III.DEFINICJE

Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się:

 1. Sklep Internetowy – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem www.zapakowania.pl, 
  w ramach którego Klientom oferowane są Produkty.
 2. Konsument - osoba fizyczna, która nabyła produkt w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Cennik - spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy;
 5. VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);
 6. Klient - osoba fizyczna, w tym Konsument, lub osoba prawna, która dokonała rejestracji  w Sklepie Internetowym w celu złożenia zamówienia i nabycia Produktów.

 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Składający zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia regulaminu sklepu internetowego.
 2. Umowy są zawierane w języku polskim

 

V. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie w sklepie internetowym można składać poprzez:
 • wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego,
 • drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość email na adres email: sklep@zapakowania.pl
 1. Kupujący składa zamówienie poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej lub adres e-mail przed potwierdzeniem zamówienia, składa oświadczenie o akceptacji regulaminu sklepu internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Zamówienie jest dokonane z chwilą przekazania przez Kupującego wszystkich informacji koniecznych do jego realizacji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu.
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy (dla firm), nr Pesel (dla osób fizycznych wybierających formę rozliczenia faktura), nr telefonu.
 3. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Kupujący ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponownym wybraniu Produktów i dodaniu ich do koszyka.

Możliwa jest również weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta zamówienia aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres:  sklep@zapakowania.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu 516824958

 

VI. PŁATNOŚCI I CENY

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a)     przedpłatę na rachunek bankowy sprzedawcy,
po weryfikacji dostępności produktu jest wystawiana faktura pro-forma zawierająca niezbędne dane do przelewu bankowego (w tytule płatności Kupujący podaje numer zamówienia.)

b)      gotówką przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie firmy

c)      za pobraniem,

2. Przedstawiona w sklepie internetowym oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

3. Wszystkie ceny produktów dostępnych w Sklepie są cenami netto/brutto w polskich złotych i są to ceny wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.

4. Jeżeli produkt, w wyniku problemów technicznych będzie figurował w sklepie internetowym z ceną równą 0 (zero) zł, bądź ewidentnie i rażąco odbiegającą od ceny rynkowej, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy realizujemy na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich DHL i UPS, lub własnym transportem
 2. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego dnia, nie później jak w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego - przy płatności za pobraniem lub gotówką. W przypadku realizacji płatności przelewem, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie środków na rachunek firmy. W przypadku wyczerpania stanów magazynowanych zamawianego produktu, czas rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o czas konieczny do skompletowania zamówienia. Kupujący zostanie zawiadomiony o nowym terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 3. Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Kupującego na formularzu zamówienia lub 
  za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dokument sprzedaży tj.paragon fiskalny lub faktura. Faktura VAT wystawiana jest na żądanie kupującego, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.
 5. Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący.
 6. Podane w tabeli ceny dostaw dotyczą standardowych stawek spedytora bez dodatkowych usług, np. doręczenie przesyłki do określonej przez Kupującego godziny, doręczenie lub wysyłka w sobotę.
 7. W przypadku nieobecności Kupującego w miejscu odbioru przesyłki pracownik firmy kurierskiej pozostawi Awizo z informacją o miejscu i czasie odebrania przesyłki oraz o możliwości uzgodnienia kolejnego terminu dostawy. Termin odbioru wynosi siedem dni i liczony od dnia pozostawienia Awizo. Po tym terminie towar zostanie przesłany do Sprzedawcy na koszt Kupującego.
 8. Przed odebraniem paczki od kuriera zalecamy sprawdzenie czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.  W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia zalecamy niezwłoczne skontaktowanie się z nami oraz  sporządzenie z kurierem protokołu szkodowego. W takim przypadku można też odmówić przyjęcia przesyłki.

 

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje można wnosić m.in. w następujący sposób
 • pisemnie na adres Bagstar  Marki  05-270 ul. Okólna 45
 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub w inny sposób zapewniający dotarcie oświadczenia o reklamacji do Sprzedającego.
2.Reklamacja pisemna powinna zawierać:
 • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;
 • numer zamówienia, faktury lub paragonu
 • oznaczenie reklamowanego produktu wraz z datą jego zakupu;
 • numer konta bankowego Kupującego;
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 • określenie roszczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku wniesienia jej w formie pisemnej.
3. Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie lub innego dowodu poświadczającego zakup.
4. Sposób opakowania i przewozu towarów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje inne dostępne towary do wyboru. Zapis nie dotyczy Konsumenta do którego odnosi się punkt poniżej.

 1. Jeżeli towar konsumpcyjny ma wadę fizyczną lub prawną, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta  inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Jeżeli Konsument z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne produktu zakupionego przez tego Kupującego, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT

1. W przypadku gdy kupującym jest Konsumentem, zgodnie z zapisami Ustawy z dn. 30.05.2014 o prawach konsumenta Dz.U. z dn. 24.06.2014r., może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, droga elektroniczną na adres biuro@zapakowania.pl
2. W przypadku odstąpienia od umowy przed wysłaniem przez Sprzedawcę zamówienia, Konsument powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę droga elektroniczną na adres e mail: zapytania@bagstar.pl W tym przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane od niego środki pieniężne niezwłocznie od dnia otrzymania od niego informacji o rezygnacji 
z zamówienia.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy,  nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach :
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 

 1. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Kupujący ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,  w stanie niezmienionym. W przypadku zwrotu towaru, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów jego dostawy do sprzedawcy.
 2. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru przesłanego (zwróconego) przez Kupującego, dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego ceny.
 3. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd. Sposób opakowania i przewozu zwracanego towaru powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwraca towar Sprzedawcy na swój koszt.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
 4. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
 5. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 6. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
  • nazwisko i imię,
  • adres do wysyłki produktów,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.
 7. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6.
 8. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
 9. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest KLIENT może zrezygnować z usługi newslettera.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015 r.
 2. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro@zapakowania.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.